މަހުގެ މައްސަލަތައް November 13, 2017

1# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/34

ތާރީޚް: 13/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބީ.އެމް.ސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

2# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/42

ތާރީޚް: 13/11/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަލާޙް، ގުމްރީގެ / ކ. ކާށިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ، އަކިރި / ބ. ދަރަވަންދޫ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ