މަހުގެ މައްސަލަތައް November 14, 2017

1# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/24

ތާރީޚް: 14/11/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ.އާބިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ޑާވިންސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/27

ތާރީޚް: 14/11/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ، ލެވެލް 1، ޖަލާން ސުލްތާން އިސްމާއިލް، 50250، ކުއަލަ ލަންޕޫރު، މެލޭޝިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ބަގީޒާކުރި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ