މަހުގެ މައްސަލަތައް November, 2017

1# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/40

ތާރީޚް: 21/11/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުހައްމަދު ޒުހައިރު މ. ވައިނުޖެހޭގެ -1
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަސަރީ ސަރވިސަސް ޕވޓ ޕލޑ، މ. ސިލްވަރޑޭލް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

2# އިދާރީ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-S/31

ތާރީޚް: 18/11/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ވިޝާމް، މ. ހަނީޑިއު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

އިދާރީ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

3# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/22

ތާރީޚް: 22/11/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/33

ތާރީޚް: 28/11/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

5# އުމުރު ޘާބިތުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/09

ތާރީޚް: 29/11/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްމުހުސިން މ.މ.ޚ ދަފްތަރު 2708
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އުމުރު ޘާބިތުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން

6# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/27

ތާރީޚް: 20/11/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސީ.ޕީ.އެސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ކޯމަރޝަލް ޔުނިޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަރކްސް ކޯޕޮރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

7# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/32

ތާރީޚް: 18/11/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މޫސާ، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/28

ތާރީޚް: 25/11/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ގަސްވެލި އައިލެންޑްސް ޕވޓ ލޓޑ، ހ. މާދޫ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

9# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/47

ތާރީޚް: 09/11/2013
ގަޑި: 15:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް މއ. އައިވަރީ ހައުސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް)

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

10# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/48

ތާރީޚް: 09/11/2013
ގަޑި: 23:45
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ އަންވަރު، މ. ރީމާވިލާ / މާލެ މުޙައްމަދު ޣާލިބު، ގ. ވަށަފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

11# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/18

ތާރީޚް: 21/11/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް ގއ. ދާންދޫ، ޖަހާމުގުރިގެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

12# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 25/11/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަހްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

13# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/46

ތާރީޚް: 28/11/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސީގޭޓް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މ. ތިއަރަމާގެ / މާލެ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލް ކަރީމް، މ. ތިއަރަމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢިދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

14# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/12

ތާރީޚް: 28/11/2013
ގަޑި: 15:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

15# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/55

ތާރީޚް: 17/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސީ އެންޑް ސަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މ. އެލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރަފީއު، ވިކްޓްރީ ހައުސް / ލ. މާމެންދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

16# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/18

ތާރީޚް: 05/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަބާޙް މުޝްތަރީގެ،ރ. މަޑުއްވަރީ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

17# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-C/39

ތާރީޚް: 12/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދަޢުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް) ( މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

18# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/34

ތާރީޚް: 10/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބީ.އެމް.ސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

19# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 17/11/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

20# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/34

ތާރީޚް: 13/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބީ.އެމް.ސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

21# ބެލުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރިކަން ޘާބިތުކުރުމަށް

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/22

ތާރީޚް: 19/11/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހާމިދު، މ. ޔެސްމީން / މާލެ 2- ހާމިދާ ހާމިދު، ޖޭމްގަސްދޮށުގެ / ދ. ބަނޑިދޫ 3- ޢަބޫބަކުރު ހާމިދު، މއ. އިވްނިންގްރޯސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ފަތުޙީ، މ. ރާޅޫފުނި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބެލުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރިކަން ޘާބިތުކުރުމަށް
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

22# ފައިސާހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/40

ތާރީޚް: 19/11/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުހައްމަދު ޒުހައިރު މ. ވައިނުޖެހޭގެ -1
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަސަރީ ސަރވިސަސް ޕވޓ ޕލޑ، މ. ސިލްވަރޑޭލް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

23# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/07

ތާރީޚް: 19/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ސާމިން، ގއ. ޖެމަނަފުށި، އާބާދުގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

24# އެބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/16

ތާރީޚް: 20/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙާމިދު އިސްމާޢީލް، ހ. ހިރިފުށި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

އެބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

25# ކޯޓު އަމުރު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/29

ތާރީޚް: 26/11/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބޫބަކުރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ތަރިވިދާގެ / ޅ. ނައިފަރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޔޫސުފް ޢަބްދުﷲ، ފުސްތުޅާގެ / ޅ. ނައިފަރު

ތަފްޞީލް:

ކޯޓު އަމުރު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުހައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

26# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/01

ތާރީޚް: 20/11/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޮޅުވެލި ލާމު ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރަފީޢު، ލ. މާވަށް، ވިކްޓްރީ ހައުސް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން ‫​

27# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/07

ތާރީޚް: 27/11/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ސާމިން، ގއ. ޖެމަނަފުށި، އާބާދުގެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

28# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/38

ތާރީޚް: 27/11/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަންބުމާގެ، ކ. ގުރައިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

29# ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/10

ތާރީޚް: 30/11/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ނަޝީދު، ފިނިވާގެ / ހއ. ކެލާ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާ އަނބުރާ ހޯދުމާއި، ވަޒީފާ އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

30# އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/11

ތާރީޚް: 02/11/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ދީދީ، ގދ. ވާދޫ، މާފޮޅޭގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާމެއްގައި ހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާއެކު ސިންޖީ ޢަމަލެއް ހިންގުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

31# ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/10

ތާރީޚް: 09/11/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒްގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

32# މަދަނީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/30

ތާރީޚް: 10/11/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާއީލް މަސްޢޫދު މ. ތުޅާގިރި، މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަދަނީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

33# ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ ބެހުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/11

ތާރީޚް: 09/11/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސޯބިރާ ޙުސައިން މޫސާ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް 07-3-78
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަޒީޒާ ޙުސައިން، ހ.ހަކި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވާރުތަމުދާ ނުވަތަ ތަރިކަ ބެހުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

34# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/50

ތާރީޚް: 12/11/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ މުޙައްމަދު މުޙާޒު ޙަމީދު، މއ. ފުލޫނިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.އާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

35# ވަޒިފާއާ ބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/08

ތާރީޚް: 26/11/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ނާފިޢު، ރޯޒްލީން / ދ. ކުޑަހުވަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއާ ބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

36# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/60

ތާރީޚް: 25/11/2015
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނަޝީދު، ގ.ކެނެރީގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

37# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/12

ތާރީޚް: 28/11/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާމިނަތު ޝިޔާމާ އިބްރާހީމް ރަޝާދު،ގ.ހެޕީސައިޑް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢާއިޝަތު ޝިމްލާ، ގ.ހެޕީސައިޑް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/24

ތާރީޚް: 14/11/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ގ.އާބިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.ޑާވިންސް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

39# ބިމާއި ޢިމާރަތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/16

ތާރީޚް: 21/11/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޚަލީލް، ހ. ގިއްސާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ )

ތަފްޞީލް:

ބިމާއި ޢިމާރަތް ކުއްޔަށްދިނުމާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު،ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

40# ފައިސާއާއިބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2016/SC-A/12

ތާރީޚް: 24/11/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީރު، ހަންހާރުގެ / ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ނަފީސް ޙުސައިން، ކޮންގްރެސް / ސ. ހިތަދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާއާއިބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

41# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/20

ތާރީޚް: 29/11/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ހައިފަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެމް.އެމް.އައި.ބެންބޫ ޕވޓ.ލޓޑ

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

42# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/42

ތާރީޚް: 13/11/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަލާޙް، ގުމްރީގެ / ކ. ކާށިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަމްދޫން ޢަބްދުﷲ، އަކިރި / ބ. ދަރަވަންދޫ

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

43# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2017/SC-L/27

ތާރީޚް: 14/11/2017
ގަޑި: 13:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިޔާ، ލެވެލް 1، ޖަލާން ސުލްތާން އިސްމާއިލް، 50250، ކުއަލަ ލަންޕޫރު، މެލޭޝިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ވަން އެންޑް ހާފް ޑިގްރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް / ބަގީޒާކުރި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ