މަހުގެ މައްސަލަތައް December, 2017

1# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/49

ތާރީޚް: 03/12/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން އާދަމް މ. ސީނަރީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަންވަރު އާދަމް މ. ގޯލްޑަންވެލީ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

2# ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-E/18

ތާރީޚް: 03/12/2012
ގަޑި: 11:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޯގަންވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

3# އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/08

ތާރީޚް: 03/12/2012
ގަޑި: 15:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، މ. ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢުމައިރާ ޢަބޫބަކުރު އާޒާދުގެ / ބ. ތުޅާދު

ތަފްޞީލް:

އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/13

ތާރީޚް: 04/12/2012
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ، ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގ. ފަރިދޫ / މާލެ، ޝަހީމް އަޙްމަދު ހ. ހެޕީނައިޓްވިލާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

5# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/24

ތާރީޚް: 04/12/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

6# ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-E/17

ތާރީޚް: 04/12/2012
ގަޑި: 11:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޝިހާމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

7# އިދާރީ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-S/31

ތާރީޚް: 05/12/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ވިޝާމް، މ. ހަނީޑިއު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

އިދާރީ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/30

ތާރީޚް: 10/12/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީ ވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

9# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/02

ތާރީޚް: 08/12/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޙާދީ މއ. މާޖެހިވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

10# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/44

ތާރީޚް: 07/12/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަންލް އެއަރޕޯޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޝަމްޢީލް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

11# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/58

ތާރީޚް: 08/12/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، ހ.ޒޮނޭރިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ.ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،

12# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/59

ތާރީޚް: 08/12/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، ހ.ޒޮނޭރިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ.ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
.‫​ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

13# މަދަނީ މައްސަލަ (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން)

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/24

ތާރީޚް: 01/12/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ހ. ޑޮނީގޯލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަދަނީ މައްސަލަ (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން)
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

14# އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/21

ތާރީޚް: 02/12/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، މ. މުންތަޒާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

15# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/23

ތާރީޚް: 10/12/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ނާފިޛު، އަތަމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ