މަހުގެ މައްސަލަތައް February, 2018

1# ތަރިކަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/49

ތާރީޚް: 03/12/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން އާދަމް މ. ސީނަރީ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަންވަރު އާދަމް މ. ގޯލްޑަންވެލީ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ތަރިކަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

2# ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-E/18

ތާރީޚް: 03/12/2012
ގަޑި: 11:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝާޠިރު ޢަބްދުއްރަޙްމާން، ބޯގަންވިލާ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

3# އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/08

ތާރީޚް: 03/12/2012
ގަޑި: 15:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން، މ. ޕީ.އޭ ކޮމްޕްލެކްސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢުމައިރާ ޢަބޫބަކުރު އާޒާދުގެ / ބ. ތުޅާދު

ތަފްޞީލް:

އިންތިޚާބީ ކުށުގެ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

4# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/13

ތާރީޚް: 04/12/2012
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރިޟާ ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ، ޢަލީ ޢަބްދުﷲ ގ. ފަރިދޫ / މާލެ، ޝަހީމް އަޙްމަދު ހ. ހެޕީނައިޓްވިލާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

5# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/24

ތާރީޚް: 04/12/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ެޓަރނީޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

6# ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-E/17

ތާރީޚް: 04/12/2012
ގަޑި: 11:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޝިހާމް، ޖަވާހިރުމާގެ / ރ. އުނގޫފާރު
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ތަފްޞީލް:

ލޯކަލްކައުންސިލް އިންތިހާބާ ގުޅޭ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

7# އިދާރީ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-S/31

ތާރީޚް: 05/12/2012
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަން
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ވިޝާމް، މ. ހަނީޑިއު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

އިދާރީ ނިންމުން ރިވިއުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

8# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/30

ތާރީޚް: 10/12/2012
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީ ވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

9# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/34

ތާރީޚް: 04/02/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޙަލީމް، އެލްފާސޯ / ނ. ވެލިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޢާޒިމް، ހ. ނިއުކްއީން / މާލެ މުޙައްމަދު ނާޝިޒު، ހ. މޮހޮރީވިލާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

10# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/35

ތާރީޚް: 06/02/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

11# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/29

ތާރީޚް: 06/02/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ،އެސް.ޓީ.އޯ ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޕޯލޯ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ،އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

12# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/36

ތާރީޚް: 07/02/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޞިއްދީޤް، އައިސާދަރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ އިބްރާހީމް ޙުސައިން،ދަފްތަރު ނަންބަރު 3569
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

13# މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/41

ތާރީޚް: 07/02/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ސަޢީދު ގއ. ވިލިގިލި / ސޯފާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ނަޞީރު ޢަލީ ގއ. ވިލިނގިލި / ނަލަކުރި

ތަފްޞީލް:

މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

14# ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/25

ތާރީޚް: 13/02/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، ގ. ކޮނޮއްޓާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

15# ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/03

ތާރީޚް: 13/02/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިސްމާޢީލް ރިމާޙް، ހ. ބަރަބޯމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒިފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

16# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/01

ތާރީޚް: 14/02/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ނަސީމާ މުޙައްމަދު، ހ. ކޮނޮޅަސް / މާލެ ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު، ހ. ކާމިނީޕޫލް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

17# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/35

ތާރީޚް: 18/02/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަހުމި ޙަސަން، ގ. ކޮއްކިރި / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

18# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-C/36

ތާރީޚް: 14/02/2013
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޞިއްދީޤް، އައިސާދަރުގެ / ގދ. ފިޔޯރީ އިބްރާހީމް ޙުސައިން،ދަފްތަރު ނަންބަރު 3569
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒު ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން

19# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/22

ތާރީޚް: 28/02/2013
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

20# ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/25

ތާރީޚް: 25/02/2013
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަޙްމަދު ދީދީ، ގ. ކޮނޮއްޓާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ( ދައުލަތް )

ތަފްޞީލް:

ރިޓަޔަމެންޓް ޙައްޤު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

21# ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/22

ތާރީޚް: 25/02/2013
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ. ނޫރާނީހިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ރިވިއު ކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު

22# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/16

ތާރީޚް: 03/02/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ގ. ޗާންދަނީމާގެ، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ހ. ހިރިފުށި، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން

23# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/40

ތާރީޚް: 10/02/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރިޟާ، ޖަންބުމާގެ / ކ. ގުރައިދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​ އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދްނާން

24# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-C/57

ތާރީޚް: 06/02/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ވަޙިދު އިބްރާހީމް، މއ. އައިވަރީހައުސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ތަސްމީން ޢަލީ ، ހ. ރުވާމާގެ / މާލެ ދައުލަތް ( ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް)

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން.

25# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/29

ތާރީޚް: 03/02/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭޑީކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ، ގ. ގަލޮޅުއާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

26# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/43

ތާރީޚް: 12/02/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދްނާން

27# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/53

ތާރީޚް: 12/02/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާސިޔަތު ނިޒާރު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1725 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުއުތަސިމް އަދުނާން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

28# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/16

ތާރީޚް: 10/02/2014
ގަޑި: 10:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ޝުޖާޢު ގ. ޗާންދަނީމާގެ، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙާމިދު އިސްމާޢީލް ހ. ހިރިފުށި، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން

29# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/34

ތާރީޚް: 24/02/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބީ.އެމް.ސީ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮރަލްގޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

30# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/46

ތާރީޚް: 26/02/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސީގޭޓް ދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މ. ތިއަރަމާގެ / މާލެ ޢަބްދުއްރަޝީދު ޢަބްދުލް ކަރީމް، މ. ތިއަރަމާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު ފާއިޒް ޙުސައިން، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

31# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/15

ތާރީޚް: 24/02/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެފް އެންޑް އެފް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، މ. ނިއު ޕްލޮޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެންގްލިސް ސިންގަޕޯރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، 232/ ސިންގަޕޫރު 128420

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

32# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/50

ތާރީޚް: 26/02/2014
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ މުޙައްމަދު މުޙާޒު ޙަމީދު، މއ. ފުލޫނިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.އާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަޙްމަދު މުޢުތަސިމް ޢަދުނާން

33# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/51

ތާރީޚް: 27/02/2014
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، މއ. ބިންމަތީގެ / މާލެ މުޙައްމަދު މުޙާޒު ޙަމީދު، މއ. ފުލޫނިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހ.އާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

34# ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/19

ތާރީޚް: 11/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝަރުމީލާ ޝަރީފް، އޮއިވަރު/ ދ. މީދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޚިޔާނާތްތެރިވުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

35# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/35

ތާރީޚް: 10/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: 1އިސްމާޢިލް އަބްދުﷲ ، ދިލްޝަންގެ / ޏ. ފުވައްމުލައް 2- މުޙައްމަދު އިރުޝާދު ، ހީނާގެ / އދ. މަހިބަދޫ 3- ޞަލާޙް ޙުސައިން، ކުޅިބަލާގެ / އދ. މަހިބަދޫ 4- އަބްދުﷲ ނަވާޒް، ނޫމުރަކަ / އއ. އުކުޅަސް 5- މުޙައްމަދު އަންސާމް ، ކާނިމާގެ / ބ. ތުޅާދޫ 6- އަޙްމަދު މަސްހޫދު ، ސީވިއު / ސ. ހުޅުދޫ 7- އަޙްމަދު އަސްލަމް، ފިޔަނޫމާގެ / ހދ. ހަންޏާމީދޫ 8- މުޙައްމަދު އިމްތިޔާޒް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ، އަލިވާގެއާގެ / ނ. ފޮއްދޫ 9- އިދުރީސް ޢަލީ ، އެތުމާގެ / ތ. ކަނޑޫދޫ 10- މުޙައްމަދު ޙާރިސް ، ޑެއިޒީވިލާ / އދ. މަންދޫ 11- މުޙައްމަދު ގާސިމް ، އިރުމަތީގެ / އދ. ދިގުރަށް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

36# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/48

ތާރީޚް: 02/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މަނިކު މ. ވިލާދޮށުގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް ހ.ސީސައިޑް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

37# ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/24

ތާރީޚް: 04/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ދައުލަތް ( އެޓާނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މާލޭ ހޮޓެލްސް އެސޯސިއޭޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ތަފްޞީލް:

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

38# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2011/SC-A/48

ތާރީޚް: 03/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު މަނިކު މ. ވިލާދޮށުގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޢަލީ ޖަނާޙް ހ.ސީސައިޑް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު

39# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/29

ތާރީޚް: 03/02/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އޭ.ޑީ.ކޭ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، މ. ތިލަފިހިގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އެޑިޔުކޭޓް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ، ގ. ގަލޮޅުއާގެ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

40# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/30

ތާރީޚް: 04/02/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީ ވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

41# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/43

ތާރީޚް: 05/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ، ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

42# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/30

ތާރީޚް: 12/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީ ވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

43# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/36

ތާރީޚް: 10/02/2015
ގަޑި: 14:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: 1އަބްދުﷲ އާނިޝް، ރޭޝަން / ސ. މަރަދޫ ، 2- ޢަބްދުﷲ ފާއިޒު، އިރުޝާދު / ށ. މާއުނގޫދޫ، 3- މުޙައްމަދު ޞާދިޤު، ބުލޫރެސްޓް / ހދ. ދިއްދޫ 4- ޙުސައިން ނަޝީދު، ރޯޝަނީއާގެ / ހދ. މަކުނުދޫ ، 5- މުޙައްމަދު ރާފިޢު އަޙްމަދު، ރޭޝަން / ސ. މަރަދޫ، 6- ބުންޔާމީން ޙަސަން، ޖަނަވަރީގެ / އދ. މަހިބަދޫ، 7- މަބްރޫކް އަޙްމަދު، ދަނބުސުތުލިގެ / އދ. މަހިބަދޫ 8- އިބްރާހީމް މުޖުތަބާ ، އެވަރގްރީން / ބ. ތުޅާދޫ 9- އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ، މަލާޒް / ހދ. ކުޅުދުއްފުށި 10- މުޙައްމަދު ރަޝީދު ، ހަޒާރުމާގެ / ރ. މަޑުއްވަރީ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ.‫​

44# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2010/SC-A/13

ތާރީޚް: 10/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ކްރިއޭޝަން ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ފިލާބިލްޑިންގ 01)
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

45# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/37

ތާރީޚް: 11/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަބްދުﷲ ޝަޒްމީލް، ދުގެނތިމާގެ / ސ. ހިތަދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކްރައުން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ފަސްމީރު ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ.‫​

46# ޙަޟާނާތު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/32

ތާރީޚް: 12/02/2015
ގަޑި: 9:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ފާޠިމަތު މަނިކެ، ހ. އޮށްކަފަ/ މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މަރްޔަމް ފަރުހާދާ ވަހީދު، ވ. ފުލިދޫ/ ބުލާޝަންމާގެ

ތަފްޞީލް:

ޙަޟާނާތު
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު،ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

47# ޚިޔާނާތްތެރިވުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/19

ތާރީޚް: 12/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޝަރުމީލާ ޝަރީފް، އޮއިވަރު/ ދ. މީދޫ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

ޚިޔާނާތްތެރިވުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

48# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/30

ތާރީޚް: 16/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ. ވާލީ ވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

49# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/44

ތާރީޚް: 16/02/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަންލް އެއަރޕޯޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޝަމްޢީލް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

50# ބެލުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރިކަން ޘާބިތުކުރުމަށް

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/22

ތާރީޚް: 16/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހާމިދު، މ. ޔެސްމީން / މާލެ 2- ހާމިދާ ހާމިދު، ޖޭމްގަސްދޮށުގެ / ދ. ބަނޑިދޫ 3- ޢަބޫބަކުރު ހާމިދު، މއ. އިވްނިންގްރޯސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ފަތުޙީ، މ. ރާޅޫފުނި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބެލުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރިކަން ޘާބިތުކުރުމަށް
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

51# ބެލުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރިކަން ޘާބިތުކުރުމަށް

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/22

ތާރީޚް: 16/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުލްޣަފޫރު ހާމިދު، މ. ޔެސްމީން / މާލެ 2- ހާމިދާ ހާމިދު، ޖޭމްގަސްދޮށުގެ / ދ. ބަނޑިދޫ 3- ޢަބޫބަކުރު ހާމިދު، މއ. އިވްނިންގްރޯސް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޫސާ ފަތުޙީ، މ. ރާޅޫފުނި / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ބެލުން ޝަރުޠު ފުރިހަމަކުރިކަން ޘާބިތުކުރުމަށް
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

52# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/32

ތާރީޚް: 17/02/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޔޫސުފް މޫސާ، މއ. ސިސިލްފަރު / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ މާހިރު، މ. ވެލާނާވަރު / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

53# ބަދަލު ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/10

ތާރީޚް: 25/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޫސާ ޙުސައިން، ހއ. އިހަވަންދޫ، ފީރޯޒްގެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތަފްޞީލް:

ބަދަލު ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

54# އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/25

ތާރީޚް: 17/02/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަހުމަދު ޢަލީ، ގ.ގްރީންލިން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށްއެދި
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

55# މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/49

ތާރީޚް: 18/02/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނާޡިމް، މ. ނިޔަދުރުގެ/ މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

56# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/44

ތާރީޚް: 23/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަންލް އެއަރޕޯޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޝަމްޢީލް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

57# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/31

ތާރީޚް: 24/02/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޙަސަން ޢަލީ މަނިކު ހ. ކާމިނީޕޫލް، މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޖަނާޙް ހ. ވަލުމައިޒާންދޮށުގެ، މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

58# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/54

ތާރީޚް: 25/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ މޫސާ، ހ. އާޝިޔާނާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ނަސީމް، ސްވީޓްހާޓް / ރ. އިންނަމާދޫ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

59# ޖުޑީޝަލް ރިވިއު

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/01

ތާރީޚް: 19/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން،މ.ތީމުގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަނަސް ޢަބްދުއް ސައްތާރު މ. ބަޑިކުޅިމާގެ / މާލެ، ޙަސައިން ފިޔާޟު މ. ފްލޮރަންސް / މާލެ،

ތަފްޞީލް:

ޖުޑީޝަލް ރިވިއު
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދް، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ.‫​އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.‫​

60# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/02

ތާރީޚް: 23/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޙާދީ މއ. މާޖެހިވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

61# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/37

ތާރީޚް: 24/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، ވިލާ ޝިޕިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޒަރީރް، ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސައީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

62# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/18

ތާރީޚް: 26/02/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙުސައިން ޞަބާޙް މުޝްތަރީގެ،ރ. މަޑުއްވަރީ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުމާއި، ބޭހުގެގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މަސްތުވާއެއްޗެއް ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

63# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-C/38

ތާރީޚް: 26/02/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޒަނީނު އާދަމް ގ. މާލެހިޔާ 2 14-01
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ދަޢުލަތް ( އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް)

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ.

64# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/02

ތާރީޚް: 08/12/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޙާދީ މއ. މާޖެހިވިލާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ބޭނުން ކުރުމާއި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

65# ވަޒީފާއާބެހޭ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/44

ތާރީޚް: 07/12/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް، ކޯޕަރޭޓް އޮފީސް، އިބްރާހީމް ނާޞިރު އިންޓަނޭޝަންލް އެއަރޕޯޓް / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޝަމްޢީލް ރަޝީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު 6721 / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއާބެހޭ
ފަނޑިޔާރުން:
ަފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

66# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/58

ތާރީޚް: 08/12/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، ހ.ޒޮނޭރިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ.ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ،

67# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-L/59

ތާރީޚް: 08/12/2015
ގަޑި: 14:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ، ހ.ޒޮނޭރިޔާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ.ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
.‫​ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

68# މަދަނީ މައްސަލަ (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން)

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/24

ތާރީޚް: 01/12/2015
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް ހ. ވެލާނާގެ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަފީޤް، ހ. ޑޮނީގޯލް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

މަދަނީ މައްސަލަ (ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން)
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

69# އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2013/SC-A/21

ތާރީޚް: 02/12/2015
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ތަޢުފީޤް، މ. މުންތަޒާ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ލަޠީފް، ސްކޫނަރ / ގދ. ތިނަދޫ

ތަފްޞީލް:

އެޕާރޓްމަންޓް ހުސްކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

70# މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2012/SC-A/23

ތާރީޚް: 10/12/2015
ގަޑި: 10:30
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ނާފިޛު، އަތަމާގެ / ގދ. ނަޑެއްލާ

ތަފްޞީލް:

މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް،ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ

71# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/20

ތާރީޚް: 01/02/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އާދަމް ނަޟީރު،ދަފްތަރު ނަންބަރު 5130 / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ، ޓީ-ބިލްޑިންގ / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

72# އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/25

ތާރީޚް: 01/02/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ޢަލީ އަޙްމަދު، ހިޖުރީ / ތ.ވިލުފުށި
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށި ކައުންސިލް (ދައުލަތް ) އެޓަރނީ ޖެނަރަލްގެ އޮފީސް )

ތަފްޞީލް:

އެން.ޑީ.އެމް.ސީ އާއި ވިލުފުށި ހިޖްރީ ޢަލީ އަޙްމަދު އާއި ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ބިން ހޯދުން.
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޢަލީ ޙަމީދު މުހައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. ޢަހްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ

73# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/27

ތާރީޚް: 18/02/2016
ގަޑި: 13:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، ހ. ރޮޒޭނިޔާ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޙްމަދު ޙަމީދު، މއ. ހިއުސްޓަން / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަހުމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

74# ފައިސާ ހޯދުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2015/SC-A/14

ތާރީޚް: 08/02/2016
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އަޙްމަދު އިމްރާން،މ.ފެއަރލޯން / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: އާރް.ކޭ.އެލް.ގުރޫޕް ޕވޓ.ލޓޑ، މއ.މަލާޒް / މާލެ

ތަފްޞީލް:

ފައިސާ ހޯދުން
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދު މުޙައްމަދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ އަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

75# ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2014/SC-A/37

ތާރީޚް: 16/02/2017
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ، ވިލާ ޝިޕިންގ / މާލެ
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: ޙަސަން ޒަރީރް، ފިފްޓީފްލާވަރ / ބ. ކަމަދޫ

ތަފްޞީލް:

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން
ފަނޑިޔާރުން:
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ސައީދު، ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު އަބްދުﷲ ދީދީ

76# ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

ޤަޟިއްޔާ ނަމްބަރ: 2018/SC-C/06

ތާރީޚް: 27/02/2018
ގަޑި: 11:00
ދަޢުވާ ކުރާ ފަރާތް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދަޢުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް: -

ތަފްޞީލް:

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ
ފަނޑިޔާރުން:
ފަނޑިޔާރު ޢަބްދުﷲ ޢަރީފް، ފަނޑިޔާރު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ، ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ ދީދީ