ޑައުންލޯޑްސް

 • SC-01 -

  ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ހަމައެކަނި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެލޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު


 • SC-02 -

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމު


 • SC-03 -

  އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-04 -

  ޤާނޫނުއަސާސީގެ 95 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްތިޝާރީ ލަފައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-05 -

  އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޝަރުޠާބެހޭ ގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-06 -

  ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމަކީ ނިހާއީ ޙުކުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-07 -

  މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާ ފޯމު


 • SC-08 -

  މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ފޯމު


 • SC-09 -

  ވަގުތީ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު


 • SC-10 -

  ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަށް އެދޭ ފޯމު


 • SC-11 -

  ތަދައްޚުލުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-12 -

  ވަކީލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން


 • SC-13 -

  ވަކީލަށް އެހީތެރިވާ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތު ފޯމު


 • SC-14 -

  ބަދަލު ހަމަޖެއްސިކަމުގެ ލިޔުން


 • SC-15 -

  ރަޖިސްޓްރާރގެ ނިންމުން އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-16 -

  ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ނުވަތަ ޙުކުމް އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-17 -

  ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ބާޠިލުކުރުމުން އަލުން އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު


 • SC-18 -

  މައްސަލައިގައި ހާޒިރުވާ ފަރާތް ރަށުން ބޭރަށް ފުރައިގެން ދާކަން އަންގާ ފޯމު


 • SC-19 -

  ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މެޑިކަލް ފޯމު (Medical Form)


 • SC-20 -

  ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓަށް އެދޭ ފޯމު


 • ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމް -
 • ވަކާލާތުކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް -