މުހިއްމު ނިންމުންތައް

ނަން: މ. އަރާރޫޓްވިލާ، ކ. މާލެ، ޠަލްޙަތު އިބްރާހީމް ކަލޭފާނުގެ ފަރާތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މައްޗަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ނެރެފައިވާ ވަގުތީ އަމުރު

ތާރީޚް: 2018-11-08

ތަފްޞީލް: