މުހިއްމު ނިންމުންތައް

ނަން: ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު، ހ. ތިމާވެށި، ކ. މާލެ/ ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން، ޢަންބަރީގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ، އަޙުމަދު މުޙައްމަދު، ގުލްހަޒާރުގެ، ސ. ހިތަދޫގެ ފަރާތުން ދިވެހި ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް) ގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޙުކުމް

ތާރީޚް: 2019-02-25

ތަފްޞީލް: