އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/57 - ތާރީޚް: 2020-10-25 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކަޕޫރުﷲ ޔޫސުފް، ޗެއްނާއީ، ޓެމިލްނާޑޫ / އިންޑިއާ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2020/SC-A/43 - ތާރީޚް: 2020-10-25 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ.ވާލީވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/57 - ތާރީޚް: 2020-10-25 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ކަޕޫރުﷲ ޔޫސުފް، ޗެއްނާއީ، ޓެމިލްނާޑޫ / އިންޑިއާ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ބާވަތް: އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފް އުފެދިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2020/SC-A/43 - ތާރީޚް: 2020-10-25 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަވީދު، ހ.ވާލީވިލާ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: މުޙައްމަދު އަނީސް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 4800

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/44 - ތާރީޚް: 2020-10-26 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އިބްރާހީމް ފާޠިހު، ފިޔަ، ޅ. ކުރެންދޫ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: ޖިނާއީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު , ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/31 - ތާރީޚް: 2020-10-26 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު ޝިޔާޛް، ފައިވްރޯސަސް، ސ. ހުޅުދޫ, ޙުސައިން ޢަލީދީދީ. ސަމާނާ، މާލެގަން، ޏ. ފުވައްމުލައް, މޫސާ މުޙައްމަދު، މާއޮޅު، ދަނޑިމަގު، ޏ. ފުވައްމުލައް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ފުރަނަ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/17 - ތާރީޚް: 2020-10-26 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ޝަމްޢޫން ނަޞީރު، ހ.އޮށްކަފަގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/13 - ތާރީޚް: 2020-10-28 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހިމް, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން