އަޑުއެހުންތައް

މިއަދު

މިހަފްތާ

ކުރިޔަށް ހުރި އަޑުއެހުންތައް

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/SC-A/25 - ތާރީޚް: 2020-08-09 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބަނީ ހޯލްޑިންގްސް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑު

ރައްދުވާ ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ބާވަތް: ޓެކްސްއާގުޅޭ މައްސަލަ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2020-08-09 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ފަޔާޟް، ވ.ޝުކުރަން/ ކ.މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ދައުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/49 - ތާރީޚް: 2020-08-09 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓޭޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޖާބިރު ޢަބްދުލްރަޙްމާން، މއ. މައިކްރޮވޭވް

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/SC-A/15 - ތާރީޚް: 2020-08-12 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ގާކުރެލި، ގދ. ތިނަދޫ

ބާވަތް: ބަންދުން ދޫކޮށްލުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A-27 - ތާރީޚް: 2020-08-12 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ނަޞީރު ޢާދަމް، ހުސްނުހީނާގެ، ހއ. ހޯރަފުށި

ބާވަތް: މަދަނީ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2016/SC-A/21 - ތާރީޚް: 2020-08-12 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އަޙްމަދު ލަޠީފް، މ. ގުލްޝަނީގެ، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ބާވަތް: މަނާކުރެވިފައިވާ މަސްތުވާ އެއްޗެއް ވިޔަފާރި ކުރުމަށްޓަކާ އަތުގައި ބެހެއްޓުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-A/42 - ތާރީޚް: 2020-08-13 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ބާނީ ހޮޓެލްސް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްއާރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަލްޓެއަރ ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/36 - ތާރީޚް: 2020-08-13 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މޯލްޑިވްސް އެއާރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަޝްފާޤު ވަޙީދު، ދަނޑިގެ، ގއ. ދާންދޫ

ބާވަތް: ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2019/SC-A/101 - ތާރީޚް: 2020-08-16 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: މުޙައްމަދު ނާޝިދު، ގ. އަލްމާސް / މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ރަޝީދު، ތުނޑި / ނ. ހެނބަދޫ

ބާވަތް: ނިންމުން ރިވިއުކުރުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2018/SC-L/01 - ތާރީޚް: 2020-08-16 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޒާހިރު އާދަމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 1578، މާލެ

ރައްދުވާ ފަރާތް: ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2020/SC-A/30 - ތާރީޚް: 2020-08-16 - ގަޑި: 11:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު، އަލިވާގެ، ސ. މީދޫ

ބާވަތް: ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/28 - ތާރީޚް: 2020-08-17 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެޗްއެމްލޫލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރައްދުވާ ފަރާތް: އަތަމާ މެރިން އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/23 - ތާރީޚް: 2020-08-17 - ގަޑި: 10:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ބޭންކް އޮފް މެލޭޝިއާ ބަރްހާދު

ރައްދުވާ ފަރާތް: ސަލްޓަންސް އޮފް ދަ ސީސް މެރިން ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ބާވަތް: ފައިސާ ހޯދުން

ފަނޑިޔާރުން: ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒް ޢަލީ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޙުސްނުއްސުޢޫދު

+ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު: 2017/SC-A/16 - ތާރީޚް: 2020-08-19 - ގަޑި: 09:00

ހުށައެޅި ފަރާތް: ދިވެހި ދަޢުލަތް (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)

ރައްދުވާ ފަރާތް: ޢަލީ ޝާހް، ބީޗްހައުސް، ގއ. ވިލިނގިލި

ބާވަތް: ދުސްތޫރީ

ފަނޑިޔާރުން: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް އަދުނާން, ފަނޑިޔާރު ޑރ. އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު, ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު