އިޢުލާންތައް

މަޤާމު:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
22 އޮކްޓޫބަރު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  ކޯޓު އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
22 އޮކްޓޫބަރު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (މުއްދަތު އިތުރު ކުރެވިފައި)
ސުންގަޑި:
15 އޮކްޓޫބަރު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  އެސިސްޓެންޓް ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
ސުންގަޑި:
15 އޮކްޓޫބަރު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
12 އޮކްޓޫބަރު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
06 އޮގަސްޓު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  ލީގަލް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
05 އޮގަސްޓު 2020 14:00

 

މަޤާމު:  ސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަން
ސުންގަޑި:
05 އޮގަސްޓު 2020 14:00

 

 މަޤާމު:  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ (މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައި)
ސުންގަޑި:
06 އެޕްރީލް 2020 14:00

 

މަޤާމު:  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
24 މާރިޗު 2020 14:00

 

މަސައްކަތް: ޑެސްކްޓޮޕް ސްކޭނަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 10 މާރިޗު 2020 11:00

 

 މަޤާމު:  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
27 ފެބުރުވަރީ 2020 14:00

 

މަސައްކަތް: ޑެސްކްޓޮޕް ސްކޭނަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ
ސުންގަޑި:
24 ފެބުރުވަރީ 2020 11:00

 

 މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
18 ފެބުރުވަރީ 2020 13:30

 

 މަޤާމު: މީޑިއާ އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
17 ފެބުރުވަރީ 2020 14:00

 

 

މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
06 ފެބުރުވަރީ 2020 13:30

 

މަސައްކަތް: ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 24 ނޮވެންބަރު  2019 10:30

 

މަސައްކަތް: ޝަރީޢަތުގެ މަޖުލީހުގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 18 ނޮވެންބަރު  2019 10:30

 

މަސައްކަތް: އައިޓީއާއި ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 04 ނޮވެންބަރު  2019 09:30

 

 މަޤާމު: ބަޖެޓް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި:
07 ނޮވެންބަރު 2019 14:00

 

މަސައްކަތް: އައިޓީއާއި ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 28 އޮކްޓޫބަރު 2019 11:00

 

މަޤާމު: ކޭސް ރިޕޯޓަރ
ސުންގަޑި: 23 އޮކްޓޫބަރު 2019 14:00

 

މަޤާމު: ކޯޓު އޮފިސަރ
ސުންގަޑި: 23 އޮކްޓޫބަރު 2019 14:00

 

މަޤާމު: މީޑިއާ އޮފިސަރ
ސުންގަޑި: 16 އޮކްޓޫބަރު 2019 14:00

 

މަޤާމު: ބަޖެޓް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި: 14 އޮކްޓޫބަރު 2019 14:00

 

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ
ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 13:30

 

މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 17 ސެޕްޓެންބަރު 2019 13:30

 

މަސައްކަތް: ބަޖެޓް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 10 ސެޕްޓެންބަރު 2019 14:00
 
 

 މަސައްކަތް: އޭސީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 02 ސެޕްޓެންބަރު 2019 11:00
 

 މަސައްކަތް: އައިޓީއާއި ގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 01 ސެޕްޓެންބަރު 2019 11:30
 
 
ސުންގަޑި: 07 އޮގަސްޓް 2019 10:00
 

މަސައްކަތް: އޭސީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 01 އޮގަސްޓް 2019 11:30

 

މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ރަޖިސްޓްރަރ

ސުންގަޑި: 01 އޮގަސްޓް 2019 14:00

 

 މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 13:30
 

 މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 22 ޖުލައި 2019 13:30
 

 މަސައްކަތް: އޭސީ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 08 ޖުލައި 2019 11:30

 

 މަޤާމު: ރަޖިސްޓްރާރ ޖެނެރަލް

ސުންގަޑި: 12 ޖޫން 2019 13:30
 

މަޤާމު: ޑިރެކްޓަރ (އައިޓީ)

ސުންގަޑި: 16 މެއި 2019 13:30

 

މަސައްކަތް: ސްމާޓް ޓީވީ އެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 21 މާރިޗު 2019 11:00
 

 މަސައްކަތް: ސްމާޓް ޓީވީ އެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއްޖެ

ސުންގަޑި: 6 މާރިޗު 2019 11:00

 

މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 30 ޖަނަވަރީ 2019 13:30
 

މަޤާމު: ރަޖިސްޓްރާރ ޖެނެރަލް

ސުންގަޑި: 24 ޖަނަވަރީ 2019 14:00

 

 މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 19 ޖަނަވަރީ 2019 13:30

 

 މަޤާމު: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

ސުންގަޑި: 06 ޑިސެންބަރު 2018 13:30
 
 

މަޤާމު: ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

ސުންގަޑި: 05 ޑިސެންބަރު 2018 14:00
 
 

 މަޤާމު: ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ (ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން)

ސުންގަޑި: 22 ނޮވެންބަރު 2018 14:00
 
 

 މަޤާމު: ޑިރެކްޓަރ (އައިޓީ)

ސުންގަޑި: 15 ނޮވެންބަރު 2018 13:30
 
 

މަޤާމު: މެރިން މެކޭނިކް، ލޯންޗު ފަޅުވެރި

ސުންގަޑި: 15 ނޮވެންބަރު 2018 13:30

 

 މަޤާމު: އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ (ހިއުމަން ރިސޯސް މޭނެޖްމަންޓް)

ސުންގަޑި: 14 ނޮވެންބަރު 2018 13:30