ޚަބަރުތައްސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިން ފޯރަމްއެއް ބާއްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިން ފޯރަމްއެއް ބާއްވައިފި

15 އޮކްޓޯބަރ 2020

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޮންލައިން ފޯރަމްއެއް ބާއްވައިފި